ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Μελέτες - Μετρήσεις Φυσικών – Χημικών Παραγόντων

Κάθε είδους δραστηριότητα και εργασία εγκυμονεί κινδύνους έκθεσης ή πιθανής έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνους φυσικούς ή χημικούς παράγοντες Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.1568/1985) κάθε εργοδότης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι οριακές τιμές έκθεσης.

Παράγοντες

 • Φυσικοί παράγοντες:
  • Θόρυβος (εργασιακός και περιβαλλοντικός)
  • Φωτισμός
  • Θερμοκρασία
  • Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης (WBGT)
  • Ταχύτητα αέρα
  • Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
 • Χημικοί παράγοντες:
  • Διοξείδιο του άνθρακα
  • Αέρια (οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, κλπ.)
  • Διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, κλπ.)
  • Αιωρούμενα σωματίδια (αδρανής σκόνη, εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη, μη αδρανής σκόνη, μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης, σκόνη βάμβακος κλπ.)
 • Άλλοι παράγοντες:
  • Γείωση εξοπλισμού εργασίας
  • Επάρκεια ηλεκτρικής μόνωσης φορητών ηλεκτρικών συσκευών
  • Τάση και ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια διαθέτει μηχανικούς με σημαντική εμπειρία στη διενέργεια Εργασιακών αλλά και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων, καθώς επίσης και τον ανάλογο σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων που πληροί τις τελευταίες απαιτήσεις και Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ