ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Μελέτες - ΣΑΥ - ΦΑΥ

Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Π.Δ. 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα. Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή κατά τη φάση της μελέτης του τεχνικού έργου και χρησιμεύει κατά την κατασκευή του. Στο ΣΑΥ περιγράφονται και διευκρινίζονται:

 • Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου
 • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Το ΣΑΥ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
 • Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις
 • Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
 • Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις
 • Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
 • Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών
 • Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ βοηθειών
 • Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις

Για κάθε φάση του έργου και εργασία, περιγράφεται η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή έλεγχό τους.

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών, μέχρι και τελικής καθαίρεσής του.

O ΦΑΥ περιλαμβάνει:

 • Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου
 • Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.), στην πυρασφάλεια κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ