ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εμείς - Ιστορικό

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ με πολυετή πείρα σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει στις επιχειρήσεις αλλά και στους εργαζόμενους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που στόχο έχουν την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Διαθέτοντας ένα άριστα οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων και καταρτισμένων συνεργατών συμβουλεύει εργοδότες και εργαζόμενους ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, να τους αξιολογούν και να προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και στην κάλυψη των νομοθετικών τους υποχρεώσεων με υπηρεσίες όπως η εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και η διενέργεια  Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια σήμερα καλύπτει όλο και περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους. Οι υπηρεσίες της διαρκώς διευρύνονται και περιλαμβάνουν τη Βιομηχανική Ασφάλεια, την ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα, την Ασφαλή Διακίνηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), τα προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAP), την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), την Εκπαίδευση προσωπικού και άλλες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων.  Για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και των διαδικασιών που εφαρμόζει, η ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015,  ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 και είναι αδειοδοτημένη πανελλαδική ΕΞ.Υ.Π.Π. (Α.Π. 16949/421).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ