ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Μελέτες - Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η επιθεώρηση και ο συστηματικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μιας επιχειρήσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αποφευχθούν  κίνδυνοι όπως:

  • Διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα.
  • Πρόκληση Πυρκαγιάς.
  • Αλλοίωση περιουσίας.

Οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται επίσης ρητά από την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β’/2011), όπου απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την συμβατότητα των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια διαθέτει έμπειρους Ηλεκτρολόγους που αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (μετρήσεις ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μέτρηση αντίστασης γείωσης, μέτρηση αντίστασης μόνωσης & έλεγχος διατάξεων διαφορικού ρεύματος) όπως επίσης αναλαμβάνουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ