ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Συστήματα Διαχείρισης - ISO 45001:2018 σχετικά με τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης διαμορφώνει την πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την δραστηριότητα της και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ