ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Συστήματα Διαχείρισης - ISO 9001:2015 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 αφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και στοχεύει στο να θέτει ελάχιστες απαιτήσεις για τις εταιρείες που επιθυμούν με έναν “συστημικό” τρόπο να εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα στις υπηρεσίες τους.

Πέραν του βασικού σχεδιασμού ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια μέσω των συνεργατών της, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα υιοθέτησης πρακτικών βελτίωσης της οργάνωσης, της διαχείρισης έργων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της παρακολούθησης της επίδοσης των επιμέρους τμημάτων μιας επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστιθέμενη αξία από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ