ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Συστήματα Διαχείρισης - ISO 14001:2018 Σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2018 αφορά τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και καθιερώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των συστημάτων αυτών.

Με δεδομένη την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, αλλά και τα εμφανή οικονομικά πλεονεκτήματα της μείωσης κατανάλωσης φυσικών πόρων και της βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής τους επίδοσής, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να εισάγουν στην λειτουργία τους ορθές περιβαλλοντικά πρακτικές.

Οι συνεργάτες της ΕΞ.Υ.Π.Π. Εργοασφάλεια διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν κάθε είδους επιχείρηση στην διαδικασία σχεδιασμού του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αλλά και στην επιλογή των βέλτιστων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, και των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστιθέμενη αξία από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ